Regulamin Zajęć Sportowych SSIR ARAWASHI : Sekcja karate Shotokan/WKF CZĘŚĆ OGÓLNA

1.Sekcja karate działa w ramach „Stowarzyszenia Sportu i Rekreacji Arawashi”.Sekcja karate prowadzi działalność w ciągu całego roku kalendarzowego.

2.Treningi obejmują naukę karate w stylu Shotokan/WKF 3.Zajęcia sportowe mają na celu:

a) wspieranie rozwoju fizycznego i umysłowego dzieci i młodzieży oraz dorosłych,

b) kształtowanie wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych pozytywnych cech charakteru takich jak: szacunek do bliźniego, systematyczność, sumienność, pracowitość.

c) zakorzenienie i rozwój ducha rywalizacji, d)podnoszenie poziomu sportowego.

4.Zasadniczy sezon zajęć sportowych pokrywa się z rokiem szkolnym i trwa od początku września do końca czerwca.

5. Sekcja dopuszcza możliwość prowadzenia zajęć sportowych w trakcie wakacji.

6. W okresie wakacji, ferii i przerw, świątecznych liczba zajęć dostosowana będzie do liczby chętnych uczestniczenia w zajęciach.

7.W okresie ferii i wakacji klub organizuje obozy sportowe.

                                                         ZASADY WPŁAT ZA ZAJĘCIA & SKŁADKA ROCZNA

1.Składka roczna jest opłatą jednorazową. Coroczna jednorazowa składka klubowa i członkowska na rzecz Stowarzyszenia Sportu i Rekreacji Arawashi w Polsce wynosi 40 zł. Składkę roczną należy wpłacić na konto SSiR Arawashii najpóźniej do dnia 15 stycznia br. Na tej podstawie, członkowie klubu zostaną uprawnieni do obniżenia opłaty rocznej.


Opłacenie składki członkowskiej uprawnia do ubezpieczenia na zawodach, udziału w egzaminach, zawodach sportowych i rekreacyjnych, szkoleniach oraz w obozach, badaniach sportowych, zajęciach organizowanych przez SSiR Arawashi ( Ja i Świat, Szkoła Języków Arawashi, zajęcia pływackie Arawashi Swimming, Treningi Personalne, Treningi Cross) ze zniżką. Każdorazową zniżkę ustala Zarząd SSiR Arawashi.

                                                                                 & OPŁATA ROCZNA

1.Opłata roczna jest kwota jaką ponosi ćwiczący za zajęcia karate

2.Opłata roczna za zajęcia karate wynosi 1000 zł/ 10 miesięcy/100 zł i jest kwotą ryczałtowąpodzieloną na wpłaty miesięczne.

3.Opłata roczna jest opłatą ryczałtową, płatna jest w miesięcznych ratach po 100 zł/ zwana dalej opłatą miesięczna. Opłatę miesięczną (od września do czerwca) opłaca się z wyjątkiem miesięcy ( lipiec,sierpień) w którym przypadają wakacje.

4.Wysokość opłaty miesięcznej( raty) dla osób, które regularnie opłacały składki roczne, są członkami SSiR Arawashi w ubiegłych sezonach pozostaje 90 zł/ miesięcznie.

                                                                             & OPŁATA MIESIĘCZNA

5.Opłata Miesięczna ( dotyczy osób uczęszczających na zajęcia karate lub samoobrony). Jest tośrednia liczba zajęć w skali miesiąca w skali roku dla jednej grupy tzw. 2 x w tygodniu. Średnia miesięczna zajęć waha się od 7 zajęć do 8 zajęć w zależności od miesiąca i dni świątecznych. Wszystkie zajęcia powyżej 8 treningów są zajęciami gratisowymi. Opłata wnoszona jest do 10 tego każdego miesiąca . Miesięczna opłata jest zryczałtowana to znaczy uwzględnia wszystkie święta oraz dni wolne od pracy, nauki (w tym m.in. "zielone szkoły", ferie czy rekolekcje).

6..Opłatę miesięczną należy uiścić do 10-dnia każdego miesiąca.

8.W przypadku nieobecności ciągłej trwającej min. 70% liczby treningów w danym miesiącu wynikającym z: a) Choroby potwierdzonej zwolnieniem lekarskim, b) Nieobecności planowanej np. wyjazd na ferie, na „zielona szkołę” zgłoszonej w sekcji lub u trenera przed planowaną przerwą lubłącznie 5 treningów, ćwiczący wnosi opłatę w wysokości 90%

9. Za pozostałe nieobecności sekcja nie dokonuje zwrotu opłat.
10.W przypadku nieobecności na zajęciach spowodowanych chorobą krótszych niż 1⁄2 miesiąca, lub

chodzenia na zajęcia „w kratkę”, ćwiczący wnosi pełną opłatę miesięczną.
11.Brak wpłaty w danym miesiącu, powoduje wykluczenie z zajęć w kolejnym miesiącu.

12.W przypadku nieobecności za nieopłacone zajęcia, sekcja nie zwraca opłat za treningi. 13..Pojedynczy trening wynosi w :
a) Dojo = 30 zł (nie podlega zniżkom rodzinnym)
b) po za Dojo = 40 zł (opłatę za salę ponosi ćwiczący)

                                                                           & MIEJSCE ĆWICZEŃ

1.Zajęcia w Dojo:
- Szkoła Podstawowa, Oława, ul.Broniewskiego 6
- Sale klubu Arawashi, ul. Kwiatkowskiego 24,Siechnice 

                                                                                & EGZAMINY

1.Jeżeli ćwiczący w ciągu 3 miesięcy przekroczy nieobecność 5 treningów poprzez chorobę lub chodzenie w „kratkę” prowadzący ma prawo nie dopuścić ćwiczącego do egzaminu na stopieńkyu, chyba ,że odrobi zajęcia w grupach prowadzonych w sekcji.

2.Nieobecność na zajęciach odrobić można w innych grupach prowadzonych w naszych sekcjach.

3.Składki za udział w egzaminach należy wpłacać przelewem na wskazane konto SSiR Arawashi. Wysokość składek egzaminacyjnych ustalają Zarząd Stowarzyszenie Sportu Karate w Polsce i Polskiego Związku Karate.

                                                                                 & INNE

1.Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją w/w regulaminu.

2. SSiR Arawashi zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu, o czym poinformuje przez publikację zmiany na stronie internetowej www.arawashi.pl, bez konieczności pisemnego doręczania treści regulaminu członkowi stowarzyszenia.

3. Bez zgody trenera SSiR Arawashi zabrania się fotografowania pomieszczeń obiektu i ludzi, a także rejestracji audiowizualnej w tym elektronicznej.

4.. Korzystanie z sali zajęć grupowych możliwe jest tylko w obecności instruktora-trenera.

Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2016r.